Information om personuppgiftshantering när du anlitar Gunilla Thyreen Veterinär

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR. Den ska skydda dina personuppgifter, och en kontroll har därför gjorts av att registerrutinerna följer dessa nya regler.

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste dina personuppgifter registreras i samband med journalföring av ditt djur. Journaler måste enligt lagen sparas i minst fem år efter djurets senaste journalanteckning. Därefter lagras uppgifterna i ytterligare fem år, för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård.

De personuppgifter som registreras är: Namn, adress, telefonnummer, personnummer och eventuell e-postadress.

Personuppgifterna används för att tillhandahålla tjänster kopplade till veterinärvård: Fakturering, journalföring, direktregleringar mot försäkringsbolag, receptförskrivning och remittering till annan veterinär.

Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka information och påminnelser om bokade tider, vaccinationer och återbesök, men detta kan du tacka nej till.

Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter som finns lagrade om dig. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Dessutom har du, efter de fem år då lagring krävs enligt journalföringslagen, rätt att begära att alla uppgifter om dig och ditt djur raderas. Djurjournalerna kan efter detta inte återskapas.

Uppgifter lämnas endast ut till:

- Kunden själv, i form av journal tillsammans med faktura / kvitto, eller på begäran.

- Jordbruksverket enligt lag om rapportering av Djursjukdata för animalieproducerande djur.

- Länsstyrelsen vid anmälan om Villkorad läkemedelsanvändning för animalieproducerande djur.

- Försäkringsbolag vid direktreglering, livskadeintyg eller andra försäkringsärenden.

- Apotek vid receptförskrivning.

- Remissinstanser då djur åker vidare till annan veterinärklinik.

- Kronofogdemyndigheten då obetalda fakturor lämnas vidare.

- Namn på kunder som inte betalar trots att ärendet lämnats till Kronofogdemyndigheten kan vidarebefordras till andra veterinärer, då denna information i regel inte omfattas av sekretessbestämmelserna. Övriga personuppgifter delas inte i dessa fall.

- Myndigheter (Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Polisen, domstol) i djurskyddsfall efter medgivande av djurägaren, eller efter sådan skriftlig begäran / editionsföreläggande från myndigheten som häver sekretessen. Dessutom i djurskyddsärenden, misstänkt djursmuggling, epizootimisstanke och andra ärenden där jag som veterinär har anmälningsplikt.

Om du har frågor eller synpunkter på hur dina personuppgifter hanteras, kan du kontakta Gunilla Thyreen på e-postadress kontakt@gunilla-veterinar.se

Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen om du anser att något inte sköts korrekt.

Dela den här sidan